จอมบึง ราชบุรี

แบบบ้าน เสกสรรค์
เตรียมงานฐานราก สร้างบ้าน
เตรียมงานฐานราก สร้างบ้าน
เตรียมหล่อคาน