เอกสารประกอบการทำสัญญาสร้างบ้าน

ทำสัญญาสร้างบ้าน ใช้อะไรบ้าง…?


๑. สำเนาบัตรประชาชน 5 ชุด
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
5 ชุด

๓. สำเนาโฉนดที่ดิน เท่าตัวจริง 5 ชุด

๔. กรณีขอติดตั้งประปาชั่วคราว 5,400.-

๕. กรณีขอติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว 10,400.-
๖. ชื่อที่ดินบุคคลอื่น
ใช้หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

๗. กรณีขอสินเชื่อธนาคาร วางมัดจำ 5% ของราคาบ้าน

๘. กรณีไม่ขอสินเชื่อฯ วางมัดจำ 10% ของราคาบ้าน

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอาจต่ำกว่าหรือสูงกว่าที่ระบุ ขึ้นอยู่กับสถานที่ในการก่อสร้างและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ๑๖๘ บิลเดอร์

โทรศัพท์ ๐๘๓ ๐๘๔ ๙๘๘๘