คำนวณเงินค่าผ่อนต่อเดือนและรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

Ads

คำนวณหาวงเงินกู้ที่สามารถกู้ได้ /  คำนวณเงินค่าผ่อนต่อเดือนและรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน /  คำนวณหาระยะเวลากู้ และวงเงินกู้

คำนวณหาวงเงินกู้ที่สามารถกู้ได้
คำนวณหาวงเงินกู้ที่สามารถกู้ได้

[ CLICK ]

หมายเหตุ

อัตราหนี้สินต่อรายได้

แสดงยอดชำระสินเชื่อบ้านต่อเดือนของคุณ โดยการคำนวณจะประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ คือ ราคาบ้าน และ วงเงินกู้สินเชื่อบ้านของคุณ ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนค่าต่างๆในการคำนวณเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำกับกรณีการกู้สินเชื่อของคุณได้

รายได้ต่อเดือน

รายได้ต่อเดือน คือ ผลรวมของรายได้ทั้งหมดของคุณใน 1 ปีหารด้วย 12 เพื่อเฉลี่ยเป็นรายได้ต่อเดือน ซึ่งรายได้เหล่านี้ได้แก่ รายได้ก่อนจ่ายภาษี ค่าคอมมิชชั่น เงินโบนัส ค่าOT เงินทิป รายได้จากค่าเช่า รายได้จากการลงทุนในหุ้นกู้/พันธบัตร รายได้เงินปันผล เงินบำนาญ และรายได้อื่นๆ เป็นต้น

จำนวนวงเงินกู้

จำนวนเงินกู้ คือ จำนวนเงินกู้สินเชื่อบ้าน (ส่วนเงินต้น) ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ ที่ผู้กู้จะต้องชำระคืนให้แก่ผู้ให้กู้

ระยะเวลากู้

ระยะเวลากู้ (ปี) ซึ่งระบุในสัญญาเงินกู้ เช่น 30 ปี 20 ปี หรือ 15 ปี เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านต่อปี ที่คุณจะต้องจ่ายตลอดอายุสัญญา

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยที่นำมาใช้คำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละสถาบันการเงินในที่นี้ เป็นอัตราดอกเบี้ยชนิด MLR หรือ MRR ที่แต่ละธนาคารใช้ โดยยังไม่ได้ใช้ส่วนลดเพิ่มเติมของแต่ละ Package แต่อย่างใด